Ubytování prvních ročníků na příští akademický rok 07/08


Ubytování studentů se řídí celouniverzitními zásadami pro ubytování, při čemž právo rozhodování je delegováno na jednotlivé fakulty dle vlastních kriterií. (Začátek akademického roku byl pusunut o jeden týden dopředu oproti datům uvedech v zásadách.)

Informace proč není student ubytován KaM neposkytují, kontaktujte příslušné studijní oddělení fakulty. Neubytované studenty (kterým nebyla přidělena kolej nebo si nepodali žádost) mohou KaM ubytovat až od 27. 9. 2007 dle volných kapacit kolejí.
Seznamy ubytovaných budou zveřejněny na jednotlivých studijních oddělení fakult a jejich webových stránkách: PF, ZF, BF, EF, ZSF, TF, FF.

Podmínkou pro ubytování prvních ročníků v koleji je zaplacení zálohy na ubytovaní.
Tuto zálohu zaplaťte až po vyrozumnění o kladném rozhodnutí fakulty, že Vám bylo přiděleno ubytování v koleji.
Neplaťte zálohu pokud Vám nebylo přiděleno ubytování v koleji!

Zálohu ve výši 1000,- Kč poukažte ve prospěch účtu 169492602/0300 Kolejí a menz JU nejpozději do 7. 9. 2007 Pozor změna - vzhledem k pozdnímu zveřejnění ubytovaných studentů některých fakult se tento termín prodlužuje o týden, tedy do 14. 7. 2007. Tato záloha bude použita na uhrazení části kolejného. Pokud zálohu neuhradíte, ztrácíte nárok na přidělené ubytování v koleji. V případě přidělení ubytování, zaplacení zálohy a nenastoupení k ubytování do 27. 9. 2007 (včetně) propadá tato záloha ve prospěch Kolejí a menz JU. K zaplacení použijte "Příkaz k úhradě" v bance nebo "Poštovní poukázku A" na poště.

Důležité: Jako variabilní symbol platby (V. symbol) doplňte svoje rodné číslo bez lomítka!
Bez správně vyplněného variabilního symbolu není ožné platbu přiřadit!
Do údaje pro vnitřní potřebu příkazce (v příkazu k úhradě) nebo do zprávy pro příjemce (na poštovní poukázce) napište své jméno.

Více informací: hlavní ubytovatelka paní Havlová,
telefon 387 774 301, mail: havlova@jcu.cz
Ubytování v akademickém roce 2007/2008 začíná 24. září 2007. Student má možnost nastěhovat se na svůj přidělený pokoj od 21. září 2007. Je povinen nastěhovat se do tří dnů (včetně), jinak nárok na přidělený pokoj zaniká. Od 27. září 2007 se ubytovává bez ohledu na přidělení fakultou podle aktuální obsazenosti kolejí.

Další informace a změny budou zde postupně zveřejněny.