Ubytovací řád
pro přechodné ubytování
(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

  1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host, který je v koleji ubytován.
  2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tím účelem je povinen ihned při příchodu předložit ve vrátnici svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Ubytování je možné od 16.00 hod.
  3. Úhradu za ubytování a služby s tím spojené je host platící v hotovosti povinen zaplatit v recepci koleje předem při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku (smluvní cenu).
  4. V den skončení smluveného pobytu je host povinen odhlásit pobyt v recepci koleje a uvolnit pokoj nejpozději do 9.00 hodin.
  5. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení, jakož i společné prostory koleje a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
  6. Ubytovaný host je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádně, bez souhlasu ubytovatele nesmí zde přemisťovat nábytek a provádět jakékoliv změny. Kromě holicích strojků a vysoušečů vlasů není v objektu koleje dovoleno používat jakékoliv vlastní elektrické síťové spotřebiče. Vaření v pokojích je zakázáno. V prostorách koleje není ubytovaným dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů koleje (ceník škod).
  7. Při každém odchodu z pokoje je host povinen zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a dveře a klíč od pokoje odevzdat v recepci koleje. Ztráta klíče od pokoje je hostu účtována ve výši 100,- Kč.
  8. Host je povinen chovat se v ubytovacích prostorech zejména v době od 20.00 do 7.00 hodin tak, aby nerušil klid ostatních ubytovaných hostů. V případě, že i přes výstrahu závažným způsobem porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje tento ubytovací řád, může ubytovatel (vedení kolejí) i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy o ubytování odstoupit (ubytování zrušit).
  9. Stížnosti hostů přijímá recepční nebo vedoucí příslušné koleje.
  10. Provoz výtahů je zabezpečován v době od 6.00 do 24.00 hodin. V době trvání výstavy "Země živitelka" je provoz výtahů zabezpečován nepřetržitě.