Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle § 9 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 9.11.1999 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích registroval dne 30.11.1999 pod čj. 09-01/99 Statut a organizační řád Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

doc. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., v.r., předseda Akademického senátu JU
prof. Ing. František Střeleček, CSc., v.r., rektor JU


STATUT A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích


ČÁST PRVNÍ
STATUT KOLEJÍ A MENZ

Článek 1
Základní ustanovení

(1) Tento Statut a organizační řád Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen Statut) je vydán v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 3 písm. b) Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU") a stanoví postavení, funkci a vnitřní organizační uspořádání Kolejí a menz JU (dále jen „KaM") a činnosti, které zabezpečují.
(2) Podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon"), a článku 21 Statutu JU, jsou Koleje a menzy součástí JU jako její účelové zařízení pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce (studentů a zaměstnanců JU), příp. další činnosti. Při ubytování bude respektováno soukromí ubytovaných osob.
(3) V čele KaM je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor JU a kterému je odpovědný za veškerou činnost KaM.
(4) Mzdu ředitele stanoví rektor.
(5) Na ředitele KaM deleguje rektor právo rozhodovat a jednat jménem univerzity ve věcech, týkajících se KaM tak, jak je vymezuje článek 29 Statutu JU a vnitřní předpis JU (Opatření rektora JU č. 5/99):

  a) pracovněprávní vztahy (personální a mzdové činnosti),
  b) nakládání s přidělenými finančními prostředky,
  c) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti,
  d) uzavírání smluv souvisejících s hlavní a doplňkovou činností KaM, s výjimkou nájemních smluv uzavíraných na dobu určitou, kdy doba nájmu přesahuje 12 měsíců, smluv na dobu neurčitou, kdy výpovědní lhůta přesahuje 6 měsíců a smluv na stavební investiční akce,
  e) provádění výběrových řízení na veřejné zakázky dle § 49 a) a § 49 b) zákona č. 199/94 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění dalších změn a doplňků,
  f) pečování a udržování majetku svěřeného k užívání.
(6) Jednat jménem univerzity ve věcech, týkajících se KaM, mohou i další vedoucí pracovníci KaM uvedení v organizačním řádu.
(7) Po stránce ekonomicko správní jsou KaM řízeny rektorátem JU. KaM jsou financovány ze státních rozpočtových zdrojů a vlastních příjmů a jsou oprávněny vykonávat doplňkovou činnost k využití volné kapacity ubytovacího a stravovacího zařízení a za účelem získání dalších finančních prostředků, s nimiž mohou hospodařit v souladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřními předpisy JU.
(8) Při své činnosti se KaM řídí ustanoveními Statutu JU a vnitřními předpisy JU. Vlastní vnitřní předpisy KaM vydávají, pokud to Statut JU nebo vnitřní předpisy JU umožňují.

ČÁST DRUHÁ
ORGANIZAČNÍ ŘÁD KaM

Článek 1
Organizační uspořádání KaM

(1) Organizační začlenění do JU a podřízenost KaM je stanoveno Statutem JU.
(2) Z hlediska vnitřní organizace jsou KaM členěny do následujících útvarů:

  a) útvar ředitele
  b) ekonomický úsek,
  c) úsek kolejí,
  d) úsek menzy,
  e) technický úsek.
(3) Správa kolejí a menz (dále jen „SKM") je výkonným orgánem KaM a tvoří ji útvar ředitele KaM, ekonomický úsek a vedoucí jednotlivých úseků. SKM plní správní, hospodářské a organizační úkoly spojené s provozem KaM. Řídí provoz kolejí a menzy ve vysokoškolském areálu v Českých Budějovicích ve Čtyřech Dvorech, příp. řídí další objekty, které má ve své správě nebo užívání.
(4) Rozsah působnosti a činnosti jednotlivých útvarů (úseků) se řídí vnitřním předpisem KaM.
(5) Orgánem studentské samosprávy na kolejích je kolejní rada.
(6) Provoz kolejí se řídí kolejním řádem, provoz menzy se řídí provozním řádem menzy, schválenými ředitelem KaM po projednání s kolejní radou.

Článek 2
Řízení KaM a jejich útvarů

(1) V čele KaM je ředitel KaM, jmenovaný rektorem JU (Část první, čl. 1, odst. 3).
(2) Zástupcem ředitele KaM je vedoucí ekonomického úseku KaM.
(3) V čele úseků a jednotlivých kolejí jsou vedoucí, kteří jsou v přímé podřízenosti řediteli KaM.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Závěrečná ustanovení

(1) Tento Statut a organizační řád KaM JU byl schválen Akademickým senátem JU a nabývá účinnosti dnem 1.12.1999.
(2) Vydáním tohoto Statutu a organizačního řádu KaM JU pozbývá platnosti Organizační řád KaM JU ze dne 1.1.1997.

Ing. Jan Braum, v. r.
ředitel KaM JU


Zpět KaM Info
Jihočeská univerzita
Koleje a menzy
České Budějovice