Zápis

z porady ředitelů KaM VŠ ČR konané v Hradci Králové ve dnech 8.-9.4.2004


1) Ředitelé se seznámili s "Pravidly pro poskytování dotací na stipendia na ubytování studentů". K uvedenému materiálu zaujali následující stanovisko:

a) snaha změnit systém financování trvá již cca 10 let

b) stávající systém nepřímých dotací sice nelze označit jako ideální, ale jako nejobjektivnější ve stávajícím ekonomickém a daňovém systému.(Pomineme-li tu část studentů, která sice splňuje kritéria pro ubytování, ale z kapacitních důvodů jim není ubytování poskytnuto).

c) stávající systém dotací zpracovává aparát kolejí; tak že ke konečnému spotřebiteli tj. studentům se dostává prakticky v plné výši

d) nový systém bude vyžadovat vytvoření nového aparátu, který spolkne část finančních prostředků určených v tuto chvíli na ubytování studentů

e) přímá dotace se stane sociální dávkou a bude pravděpodobně podléhat zdanění, což dále sníží skutečný príspěvek na ubytování

f) pravidla pro rozdělování státní dotace na stravování a ubytování studentů platná více jak 10 let již dávno nejsou reálná, protože pohyb cen (zvýšení cen potravin,energií apod.) daleko více postihl oblast stravování než ubytování. Před rozdělením dotace na přímou a nepřímou je proto třeba nezbytně posílit oblast stravování.

g) Přímé dotace v oblasti ubytování nepochybně vyvolají potřebu zavedení reálných cen, potažmo vzniku podnikatelských subjektů ( např.s.r.o. ) v rámci vysokých škol . Tyto subjekty však budou fungovat podle jiných pravidel a zákonů a jejich spolupráce s vysokými školami bude probíhat na bázi hospodářských smluv. Do sféry podnikání tak nebudou moci zasahovat ani akademické senáty VŠ, ani kolejní rady, jak je tomu dnes.

Vzhledem k tomu, že problematika přechodu od nepřímých dotací k přímým je velmi složitá a skýtá řadu úskalí, ředitelé KaM VŠ ČR se domnívají, že je velmi důležité důkladně zvážit veškeré aspekty, prověřit jejich dopad na studenty a účelová zařízení VŠ. Doporučují proto vytvořit potřebný časový prostor k diskusi a jako datum konečného rozhodnutí akceptovat zahájení akademického roku 2005/2006.

2) ředitelé KaM VŠ ČR projednali dopad změny DPH do investiční a neinvestiční politiky účelových zařízení

a) zvýšení DPH obecně prodraží jak stravovací a ubytovací služby, tak oblast oprav,údržby a investic

b) vzhledem k tomu, že prostředky určené na provoz, údržbu a rozvoj účelových zařízení již několik let absolutně stagnují, (reálně klesají) povedou tato opatření k postupnému zastavení veškeré investiční činnosti, minimalizaci oprav a údržby a omezení služeb

c) vzhledem k výše uvedenému a stávajícímu technickému stavu většiny účelových zařízení, dojde k návratu před rok 1990 tj. k udržování majetku v pomalém chátrání.


Závěr:

Dojde-li k současnému uplatnění skutečností uvedených pod body 1-2 bude to pro většinu účelových zařízení znamenat krok zpět, v krajním případě platební neschopnost a postupnou likvidací, vzhledem k nesplnění kritérií EU. Při zvažování všech navrhovaných opatření je třeba mít na paměti skutečnost, že do současné doby bylo ubytování a stravování se státní dotací chápáno jako sociální služba poskytovaná vybrané skupině obyvatel (studentů) s cílem, že tato skupina to v budoucnosti společnosti vrátí ve formě ekonomického, technického a společenského rozvoje.


V Hradci Králové 15.4.2004

zapsala : Aubusová J.