Organizace správy a zásady pro užívání studentské
kolejní počítačové sítě


Provoz sítě, její organizace a správa, podmínky připojení i sankce se řídí stanovenými pravidly, k jejichž dodržování se zaváže každý uživatel sítě a která podléhají širokému konsensu zúčastněných stran, tj. vedení univerzity, KaM, odborných útvarů JU a orgánů ustanovených ke správě sítě a uživatelů.

Všeobecné

 1. Studentská kolejní datová (počítačová) síť (dále jen síť) je majetkem Kolejí a menz JU.
 2. Na kterémkoli studentském pokoji opatřeném přípojkou je možno připojit počítač (či jiné vhodné zařízení).
 3. Užívání sítě je chápáno jako nadstandardní služba poskytovaná studentům v rámci ubytování na koleji na základě dodatku ke smlouvě o přechodném ubytování mezi uživatelem a KaM jako ubytovatelem. Odpovědným orgánem za stranu univerzity, zajišťujícím pro KaM napojení na univerzitní síť i související služby (napojení na Internet, vyhrazení IP adres apod.) je Akademické počítačové středisko (APS).
 4. Připojení k akademické síti a její užívání studenty a zaměstnanci JU, jakož i související náklady, jsou hrazeny z prostředků univerzity a fakult. Za užívání kolejní sítě jsou KaM oprávněny vybírat poplatek, v němž jsou promítnuty náklady na provoz kolejní sítě a na amortizaci pořizovacích nákladů. Evidenci zaplacení poplatků sleduje příslušný vedoucí koleje. Pokud bude připojení nefunkční déle než 14 dní, neplatí daný měsíc poplatek za připojení.
 5. Studentská počítačová síť je provozována odděleně od lokální počítačové sítě KaM. Studentská síť využívá některá technická zařízení společná s lokální sítí KaM, proto v případě poruchy na těchto zařízeních má zprovoznění sítě KaM prioritu.
 6. Studentská síť je provozována po oba semestry akademického roku. O prázdninách pouze pokud je větší zájem o připojení a pokud je k dispozici studentský správce sítě.

Orgány správy sítě a jejich působnost

 1. Ředitel KaM - má veškeré rozhodovací pravomoci pro připojení nebo zrušení připojení z hlediska provozu kolejí a jejich technického zařízení (podepisování dodatku ke smlouvě, dodržování příslušných ustanovení Kolejního řádu, plateb atd.). Tyto pravomoci pro jejich výkon může delegovat na vedoucího příslušné koleje nebo správce sítě KaM.
 2. Vedoucí koleje - je výkonný orgán KaM z hlediska ubytování, styku se studenty a orgány správy sítě, přebírá žádosti o připojení, kontroluje placení poplatků.
 3. Správce sítě KaM - metodicky vede správce sítí, pomáhá jim při řešení technických problémů a může převzít jejich pravomoce.
 4. Správce sítě - je výkonný orgán pro vlastní správu, provoz a udržování sítě. Je ustanoven ředitelem KaM z řad studentů na doporučení správce sítě KaM, některé z fakult či příslušného odborného orgánu univerzity (Centrum informačních technologií - CIT, případně i APS), kteří mohou podat návrh i na jeho odvolání z důvodu neplnění povinností. Správce musí bydlet na koleji kterou spravuje. Každá kolej má svého správce sítě, ti se mohou navzájem zastupovat. Zvolí si mezi sebou hlavního správce sítě, který kordinuje jejich práci a zastupuje je vůči nadřízeným orgánům. Správce sítě je v pracovně právním vztahu ke KaM (pracovní poměr na částečný úvazek, smlouva o provádění činnosti apod.). Za provoz sítě odpovídá správce sítě řediteli KaM. Do povinností správce sítě jsou zahrnuty tyto činnosti: Správce má přednostní právo pro připojení své stanice k síti. V případě zájmu o připojení, který přesáhne kapacitu sítě danou stávajícími technickými prostředky, rozhodne o připojení správce sítě dle pořadí (data) převzetí žádostí, přičemž může přihlédnout k dalším okolnostem uvedeným v žádosti, posudku fakulty apod. V takovém případě správce sítě konzultuje své rozhodnutí s ředitelem KaM. Své rozhodnutí zveřejní a není proti němu odvolání.
  Výsledky případného monitorování datového toku jsou důvěrné a nesmí být správcem zveřejněny. Správce je povinen předat výsledky monitorování na vyžádání zmocněnci určenému rektorem JU pro případné disciplinární řízení s uživatelem, jinak je povinen zabezpečit v nejvyšší dosažitelné míře výsledky monitorování proti zneužití ze strany třetí osoby. Správce není odpovědný za chování a činnost uživatelů v síti. Správce je povinen neprodleně po skončení platnosti uživatelské smlouvy provést fyzické odpojení přidělené linky. Při nástupu do funkce je zaučen správcem KaM, má přiděleny potřebné přístupy a klíče. Při skončení (i dočasném po dobu prázdnin) je povinnen termín oznámit a předat klíče.
 5. Odborný orgán univerzity (APS) - má veškeré rozhodovací pravomoci z hlediska správy univerzitní akademické sítě a dodržování všech pravidel pro její provoz ze strany uživatelů včetně některých kárných opatření (příkaz správci k odpojení uživatele). Zajišťuje ve spolupráci se správci kolejní sítě a správci sítí fakult a ostatních pracovišť připojení uživatelů do univerzitní akademické sítě, zejména zajišťuje fyzické napojení kolejní sítě na univerzitní síť a přiděluje odpovídající počet IP adres pro uživatele kolejní sítě.

Uživatelé

 1. Uživatelem sítě může být kterákoli osoba ubytovaná na základě smlouvy o přechodném ubytování v příslušné koleji, pokud splňuje následující podmínky:
 2. Uživatel je povinen zajistit si vlastní počítač (terminál apod.) a odpovídající komunikační rozhraní požadovaného standardu (vhodnou síťovou kartu), které posoudí správce sítě. Při nevyhovujícím technickém vybavení na straně uživatele může správce sítě ze své pravomoci odmítnout připojení uživatele k síti.
 3. Uživatel je povinen se před připojením obeznámit se závaznými pravidly účasti ve studentské kolejní síti a univerzitní akademické síti a zavázat se k jejich dodržování.
 4. Žádost musí být schválena správcem sítě, nejpozději do 5 kalendářních dnů.
 5. Uživatel je povinne za připojení platit dle ceníku služeb.
 6. Uživatel má ve stanovené míře právo na konzultace ve věcech provozu sítě a běžných uživatelských problémů, které poskytují ve stanovených dnech správce sítě přímo na koleji. Mimo stanovené hodiny je správce povinen řešit pouze technické problémy týkající se vlastního provozu sítě a případné udělení konzultace mimo stanovené hodiny je rozhodnutím správce. Priorita jednotlivých konzultací je vždy záležitostí správce.
 7. Uživatel sítě je plně odpovědný za dodržování pravidel provozu sítě, veškeré aktivity v sítí konané prostřednictvím jemu přidělené linky a provoz své stanice.
 8. Uživatel nesmí umožnit připojení jiné než vlastní stanice (terminálu apod.) schválené správcem sítě na přidělenou linku a to jak přímo, tak i nepřímo (npř. vlastní DHCP, GW apd.). Nesmí též využívat služeb sítě pod jinou než přidělenou IP adresou. Změnu síťové karty je povinnen předem hlásit správci sítě.
 9. V případě prohřešku proti pravidlům užívání sítě může být uživatel potrestán správcem sítě odnětím připojení (odstoupením od smlouvy) dle závažnosti přestupku na určitou dobu nebo i trvale (do konce akademického roku). Proti tomu se může uživatel odvolat přímo k řediteli KaM, který však může po projednání s odborným orgánem nařídit i zvýšení postihu. V případě způsobení materiální škody na zařízení sítě může ředitel KaM nařídit úhradu této škody.
 10. Vedoucí koleje může navrhnout řediteli KaM odpojení uživatele v případě, že uživatel neplatí řádně poplatek za užívání sítě. Odpojení uživatele od sítě a jednostranné odstoupení od smlouvy může nařídit ředitel KaM i z důvodů nesouvisejících s provozem sítě např. v případě hrubého porušení Kolejního řádu (vyloučení z koleje).
 11. Při zjištění závažného přestupku nebo úmyslného poškození sítě může být uživatel z rozhodnutí příslušného orgánu univerzity (rektor, děkan) postižen trestem, nespadajícím do kompetence ředitele KaM ani APS (např. vyloučení ze studia).
 12. Podle druhu přestupku a úrovně jeho vyřízení jsou obecně odvolacími orgány ředitel KaM, ředitel APS nebo rektor JU.
 13. Uživatel má právo podávat stížnosti na správce sítě řediteli KaM prostřednictvím vedoucího příslušné koleje, případně odstoupit od smlouvy. O případné nové připojení musí však požádat znovu obvyklou cestou.
 14. Při ukončení ubytování automaticky končí platnost připojení. Pro nové připojení je nutné podat novou žádost (i při stěhování).
Pravidla účasti ve studentské kolejní síti a univerzitní akademické síti

Kromě pravidel těchto uvedených výše v Organizaci správy a zásadách pro užívání studentské kolejní počítačové sítě jsou uživatelé i ostatní zúčastněné subjekty povinni řídit se i Opatření rektora JU o užívání počítačů, počítačové sítě a software na Jihočeské univerzitě.


Kolej-ico Zpět na titulní stránku