JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Koleje a menzy
Studentská 800/15, 370 05 České Budějovice


Kolejní řád
platnost od 15.3.2000


Tento Kolejní řád je vydán v souladu s ustanovením odst. 6 čl. 1 Části druhé Statutu a organizačního řádu Kolejí a menz Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Článek 1.
Základní ustanovení
 1. Dle článku 21 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) jsou Koleje a menzy (dále jen KaM) součástí JU jako její účelové zařízení pro ubytování a stravování zejména členů akademické obce (studentů a zaměstnanců JU), příp. další činnosti.
 2. V čele KaM je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor JU, jemuž je odpovědný za veškerou činnost KaM.
 3. Jednat jménem univerzity ve věcech, týkajících se KaM, mohou i další vedoucí pracovníci KaM uvedení v organizačním řádu.
 4. Při své činnosti se KaM řídí ustanoveními Statutu JU, vnitřními předpisy JU a Statutem a organizačním řádem KaM. KaM vydávají vlastní vnitřní předpisy, pokud to statut JU nebo vnitřní předpisy JU umožňují.

Článek 2.
Studentská kolejní samospráva
 1. Orgánem studentské samosprávy na kolejích je kolejní rada (KR). Kolejní rada je tvořena volenými zástupci studentů ubytovaných v jednotlivých kolejích. Zastupuje ubytované studenty a spolupracuje s vedením KaM. Při jednání s vedením KaM příp. orgány JU vystupuje jejím jménem její zvolený předseda, příp. zástupce.
 2. Kolejní rada má lichý počet členů (zpravidla 5), když každá kolej je zastoupena alespoň jedním členem. Funkční období člena kolejní rady je nejvýše dvouleté. V případě odstoupení některého jejího člena nastupuje na jeho místo další student v pořadí dle výsledků voleb v příslušné koleji.
 3. Volby studentské samosprávy (kolejní rady) se konají 1x ročně, zpravidla v průběhu zimního semestru. Průběh voleb řídí tříčlenná volební komise složená ze členů stávající kolejní rady. Za volbu a práci studentské samosprávy zodpovídá kolejní rada.
 4. V zájmu dobré spolupráce vedení kolejí a kolejní rady k řešení problematiky provozu kolejí a vzájemné informovanosti uskutečňují se společná jednání obou partnerů alespoň 1x čtvrtletně nebo na požádání kterékoliv strany.

Článek 3.
Rozhodnutí o ubytování
 1. Na ubytování v koleji není právní nárok.
 2. Ubytování se řídí zásadami, zakotvenými v příslušném vnitřním předpisu JU. O výběru studentů k ubytování rozhodují příslušné orgány na jednotlivých fakultách, a to dle vlastních kritérií (vnitřního předpisu fakulty) v rámci stanovených kvót lůžkové kapacity pro jednotlivé fakulty. Na začátku akademického ruku KaM ubytují studenta na základě rozhodnutí k jeho ubytování vystaveného příslušnou fakultou.
 3. Všichni studenti 2. a vyššího ročníku, jimž bylo přiděleno místo v koleji, jsou povinni dostavit se osobně nejpozději do stanoveného termínu na kolej K3 k vedoucí ubytování, kde jim bude přiděleno lůžko (kolej, pokoj) pro další akademický rok, jinak bez udání závažného důvodu nárok na ubytování zaniká.
 4. Doba, po kterou student může bydlet v koleji, vyplývá z harmonogramu výuky příslušné fakulty v daném školním roce. Nastěhování do koleje za kolejné je možné max. 3 dny před zahájením výuky na fakultě, ukončení ubytování 30. června, není-li ve smlouvě o přechodném ubytování stanoveno jinak..
 5. Studenti JU mají po dohodě s vedoucím příslušné koleje možnost ubytování v kolejích rovněž v době letních prázdnin mimo školní rok dle zvláštního ceníku.

Článek 4.
Rozmístění a přestěhování studentů v kolejích
 1. Rozmístění studentů v kolejích provádí vedoucí ubytování ve spolupráci s vedoucími jednotlivých kolejí. Studenti jsou povinni nastěhovat se při svém nástupu do přiděleného pokoje do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení školního roku příslušné fakulty.
 2. Přestěhování v rámci koleje je možné výhradně se souhlasem vedoucího koleje, mezi kolejemi se souhlasem vedoucího ubytování.
 3. Přestěhování je možno studentům nařídit v případech, kdy je to nutné v zájmu zajištění řádného chodu koleje a ubytování dalších žádajících studentů.

Článek 5.
Ubytování jiných osob v koleji
 1. Volná ubytovací kapacita, pokud tím nebude omezeno ubytování studentů řádného studia, může být využita pro krátkodobé i dlouhodobé ubytování dalších osob, např. návštěv studentů, hostů JU, lektorů a pod., případně pro volné ubytování osob v rámci doplňkové činnosti kolejí, a to za úhrady dle platného ceníku.
 2. Se souhlasem vedoucího koleje a spolubydlících je možno mimořádně ubytovat návštěvu studenta ve studentském pokoji. Navštívený student plně odpovídá za jednání své návštěvy. Úhrada za ubytování se uskutečňuje dle příslušného ceníku.

Článek 6.
Zánik ubytování
 1. Ubytování zaniká:
 2. Ředitel KaM může před uplynutím stanovené doby rozhodnout o zrušení ubytování, jestliže student : O zrušení ubytování v koleji z těchto důvodů vydá ředitel KaM písemné rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí může student podat do 3 dnů po jeho obdržení odvolání rektorovi JU.
 3. Student je povinen vystěhovat se z koleje do tří dnů ode dne, kdy zaniklo právo na ubytování. Povinností studenta je:
 4. Odhlášení studenta z koleje provádí vedoucí koleje nebo jím pověřený zástupce.
 5. Při hromadném ukončení ubytování ke konci školního roku se studenti řídí pokyny vydanými správou KaM a zveřejněnými v kolejích dva týdny před ukončením školního roku.

Článek 7.
Kolejní průkaz
 1. Kolejní průkaz je doklad o ubytování studenta na koleji, opravňující ho ke vstupu do objektů kolejí JU. Kolejní průkaz je nepřenosný. Student je při vstupu do koleje povinen předložit kolejní průkaz k nahlédnutí vrátnému bez vyzvání.
 2. V případě ztráty nebo zcizení kolejního průkazu je student povinen bez odkladu oznámit tuto skutečnost vedoucímu koleje, který studentovi vystaví duplikát kolejního průkazu po zaplacení správního poplatku dle ceníku JU.

Článek 8.
Práva a povinnosti studentů v koleji
 1. Ubytovaný student má právo:
 2. Ubytovaný student je povinen:
 3. Ubytovaný student zejména nesmí:
 4. Při zjištění závažného porušení ustanovení kolejního řádu je vedoucí příslušné koleje oprávněn změnit ubytovanému studentu jeho ubytování na podmíněné, a to písemnou formou se zdůvodněním do konce akademického roku, nejdéle však na dobu šesti měsíců. Při opakovaném porušení kolejního řádu (zejm. odst. 2 a 3 tohoto článku) může vedoucí koleje navrhnout řediteli KaM okamžité zrušení ubytování studenta (čl. 6 odst. 2).

Článek 9.
Platby a úhrady placené studenty
 1. Studenti jsou povinni hradit příspěvky na ubytování - kolejné, poplatky za používání vlastních elektrických spotřebičů, jejichž používání bylo povoleno vedoucím koleje, náhrady za škody způsobené na zařízení a majetku koleje, užívání počítačové sítě, telefonů, příp. další platby.
 2. Výši poplatků za ubytování (kolejného) stanoví na návrh ředitele KaM svým rozhodnutím rektor JU, přičemž budou respektovány ekonomické podmínky a ustanovení závazných předpisů.
 3. Kolejné je splatné měsíčně vždy do 15. dne běžného měsíce v hotovosti ve vrátnici příslušné koleje. Při nedodržení termínu platby je student povinen zaplatit pokutu ve výši 5 Kč za každý den prodlení.
 4. Výše poplatků za používání povolených vlastních elektrických spotřebičů je stanovena ceníkem, vydaným EÚ KaM. Poplatky jsou hrazeny v termínech spolu s úhradami kolejného. Od povolení a poplatků jsou osvobozeny holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy a cestovní žehličky.
 5. Škody způsobené na zařízení a majetku koleje je student povinen nahradit dle ceníku škodní komise KaM v termínu určeném vedoucím koleje. Není-li zjištěn viník způsobené škody, uhradí tuto škodu společně a nerozdílně studenti ubytovaní v daném patře nebo koleji.

Článek 10.
Denní režim v kolejích
 1. Koleje jsou otevřeny od 05.00 hod. a zavírají se ve 24.00 hod. Noční klid v kolejích trvá v době od 22.00 hod. do 06.00 hod.
 2. V době od 24.00 hod. do 05.00 hod. bude vchod do koleje otevřen na požádání pouze studentům a hostům ubytovaným v koleji. Neubytovaným není po tuto dobu vstup do koleje povolen.
 3. Vrátný koná v době nočního uzavření kolejí namátkové bezpečnostní pochůzky po koleji. Po dobu těchto pochůzek se nemůže ubytovaný domáhat vstupu do koleje.

Článek 11.
Návštěvy na kolejích
 1. Návštěvní doba v kolejích je stanovena po dobu otevření kolejí, tj. od 05.00 hod. do 24.00 hod.
 2. Návštěvy ubytovaných studentů mezi kolejemi se na vrátnicích neevidují. Studenti na vrátnicích ponechávají kolejní průkazy, jejich pohyb po dané koleji není nijak omezen. Bez prokázání kolejním průkazem nemůže být student do koleje vpuštěn.
 3. Studenti fakult, kteří nejsou v kolejích ubytováni, se na vrátnici prokazují studijním průkazem nebo občanským průkazem s potvrzením o studiu příslušné fakulty v Č. Budějovicích. Jejich návštěvy jsou evidovány na vrátnici, jejich pohyb po koleji není omezen.
 4. Cizí návštěvy studentů jsou evidovány ve vrátnicích na základě předložení občanského průkazu, služebního průkazu, případně pasu. Za pohyb a chování návštěvníků po celou dobu pobytu na koleji odpovídá navštívený student.
 5. Služební návštěvy správy KaM se na vrátnici prokazují občanským nebo služebním průkazem a evidují se. Návštěvy zaměstnanců JU se prokazují na vyzvání a neevidují se. Vrátný je povinen neznámou návštěvu telefonicky ohlásit příslušnému zaměstnanci správy kolejí.

Článek 12.
Provoz klubů a ostatních zařízení v kolejích
 1. Provoz studentských klubů je zajišťován na podkladě zvláštních smluv (např. smlouvy o pronájmu), a to zpravidla na období školního roku při dodržení ustanovení všech platných právních předpisů.
 2. Způsob využití ostatních společných prostorů a ostatních zařízení kolejí (posilovna, fotokomora, místnosti na stolní tenis, studovny, televizní místnosti, kuchyňky, prádelny, sušárny apod.) může být upraven zvláštními pokyny v rámci spolupráce vedení KaM s KR (viz čl. 2 odst. 4), jinak je řízení v pravomoci vedoucího příslušné koleje.
 3. Provoz počítačové sítě a jejího používání se řídí zvláštními předpisy. Používání telefonu na pokoji je upraveno jako nadstandardní služba smluvně mezi vedením KaM a ubytovaným.

Článek 13.
Přístup na pokoj ubytovaného
 1. Ubytovaným osobám v kolejích a zařízeních Kolejí a menz je zaručeno respektování soukromí (odst. 2 čl. 1 Statutu a organizačního řádu Kolejí a menz JU).
 2. Po dobu nepřítomnosti ubytovaných nesmí bez předběžného souhlasu do pokoje vstoupit žádná cizí osoba s výjimkou ohrožení života a zdraví osob nebo ohrožení majetku (při provozní poruše a nutného zásahu na rozvodech topení, vody, kanalizace, el. zařízení, požáru a pod.).
 3. Při nezbytných údržbářských a úklidových pracích (např. plánovaných revizích a kontrolách technického stavu zařízení, malování, inventurách majetku, mytí oken a pod.), ohlášených nejméně dva dny předem, jsou zaměstnanci KaM či další osoby provádějící tyto práce oprávněni vstoupit do pokoje i v nepřítomnosti ubytovaného.
 4. Za účelem předem nehlášené kontroly dodržování protipožárních, bezpečnostních a hygienických norem a předpisů a ustanovení tohoto Kolejního řádu, vyplývající z odpovědnosti vedení KaM za hospodaření a správu majetku JU, jeho ochranou před poškozováním, ničením a ztrátou, odpovědnosti za požární bezpečnost, hygienu a zdraví ubytovaných osob, má právo do pokoje vstoupit v doprovodu člena kolejní rady (nebo jím pověřeného studenta) i v nepřítomnosti ubytovaného ředitel KaM, vedoucí příslušné koleje příp. další oprávněná osoba určená ředitelem KaM.

Článek 14.
Odpovědnost za škody
 1. Při každém, i krátkodobém opuštění pokoje, není-li v pokoji další ubytovaný, je student povinen pokoj uzamknout a klíč neponechat v zámku. Totéž se týká i uzamykání pokoje v noci při spánku.
 2. Na pokojích by neměly být přechovávány klenoty, cenné předměty a větší obnosy peněz. Student může požádat o jejich úschovu vedoucího koleje, jinak je povinen mít je uloženy v uzamčené skříni.
 3. KaM odpovídají za škodu na věcech, které byly vneseny do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí a nebo které byly za účelem úschovy odevzdány některému z pracovníků KaM, v rozsahu a za podmínek stanovených Občanským zákoníkem (§§ 433, 434 a násl.) při dodržení výše uvedené povinnosti uzamykání pokoje a ukládání věcí v zamčených skříních.
 4. Za věci, které nejsou při ubytování v koleji obvyklé, jako jsou klenoty, větší částky peněz a jiné cennosti, a které KaM nepřevzaly na základě souhlasu vedoucího koleje do zvláštní úschovy, odpovídají KaM souhrnně max. do částky 2000,- Kč, pokud byly prokazatelně dostatečně zabezpečeny. K omezení odpovědnosti nedochází, byla-li věc převzata do úschovy nebo byla-li škoda způsobena zaměstnancem KaM.
 5. Právo na náhradu škody musí ubytovaný student uplatnit u vedoucího koleje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15. dne, kdy poškozený škodu zjistil. Škodu musí v každém případě poškozený student hodnověrně prokázat, že ke ztrátě či poškození skutečně došlo, že uvedené předměty, cennosti nebo peníze byly řádně uloženy a že byly dodrženy stanovené pokyny pro jejich zajištění. Krádež doložit protokolem o vyšetřování případu Policií ČR.

Článek 15.
Obecná ustanovení v kolejích
 1. Nestandardní situace v průběhu života v kolejích a přestupky ubytovaných studentů na kolejích řeší vedoucí příslušné koleje příp. ve spolupráci s kolejní radou. Závažné přestupky jsou vedoucím koleje postoupeny spolu s návrhem na opatření řediteli KaM.
 2. Proti rozhodnutí vedoucího koleje má student právo se písemně odvolat k řediteli KaM nejpozději do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí. O odvolání rozhodne ředitel KaM do 10 dnů od jeho doručení.
 3. Vedoucí kolejí jsou zmocněni ve spolupráci s kolejní radou organizovat studentskou výpomoc při zlepšování prostředí a zajišťování provozu KaM (např. úklid společných prostor a prostranství, služby ve vrátnici a pod.), a to výpomoc dobrovolnou nebo za úplatu dle platných předpisů.
 4. Došlá pošta je studentům doručována prostřednictvím správy KaM do jednotlivých kolejí. Peněžní zásilky pro studenty nejsou zásadně přijímány.
 5. Podnikatelské činnosti nejsou na kolejích dovoleny. Jakékoliv využívání pokojů studentů pro jiné účely než k ubytování bude kvalifikováno jako porušení kolejního řádu.
 6. Platnost tohoto kolejního řádu je omezena zahájením a ukončením ubytování studentů ve školním roce dle harmonogramu výuky. Pro zbylou část roku jej nahrazuje ubytovací řád hotelového typu.
 7. Kolejní řád nabývá účinnosti dnem jeho podepsání a zveřejnění. Bude zveřejněn ve vývěskách na všech kolejích a bude k dispozici ve vrátnicích kolejí, na správě KaM a u členů kolejní rady. Toto znění ruší v plném rozsahu Kolejní řád ze dne 1.3.1997

V Českých Budějovicích, dne 15.3.2000

Podepsáni:

ing. Jan Braum, ředitel Kolejí a menz JU, v.r.
Vladislav Chrastný, předseda KR, v.r.


Logo KaM