Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ostatní

Informace k omezení provozu na JU

Informace k omezení provozu na JU

Information on operation restrictions at the USB related to the coronavirus outbreak.

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,
na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového opatření, bylo stávající omezení provozu vysokých škol prodlouženo do 20. listopadu 2020. Nadále se tedy zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce. Účast na zkouškách v rámci studia je povolena do 10 osob. Povolena je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a pedagogickou praxi ve školách nebo v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
Současně trvá zákaz poskytování ubytování na kolejích studentům, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v platnosti ovšem zůstávají i aktuálně platné výjimky, vč. možnosti ubytování studentů, kteří mají s JU uzavřen pracovněprávní vztah. Vzhledem k prodloužení této situace přistoupilo vedení JU k obdobnému kroku jako v průběhu jarní epidemie, tj. ke snížení kolejného za měsíc listopad o 50 % studentům, kteří z důvodu krizových opatření nemohou být na kolejích ubytováni. Řešení situace v dalších měsících (pokud se možnost ubytování na kolejích neobnoví) se bude odvíjet od případných dalších vládních nařízení. Vedle snížení kolejného zůstává studentům také možnost ukončit ubytování předčasně dle platného kolejního řádu, tj. s povinností oznámit ukončení ubytování 30 dní předem.
Budovy JU tedy zůstávají otevřeny, zůstává ale omezen provoz Akademické knihovny, kolejí a menz. Hromadná prezenční výuka (kromě výjimek pro zdravotnické obory) již byla nahrazena jiným způsobem výuky, přičemž platí zásady, o nichž jste byli dříve informováni. Povoleny jsou (dobrovolné) individuální studijní a vzdělávací aktivity a aktivity související s výkonem pracovní činnosti studentů na pracovištích JU (konzultace, řešení badatelských projektů a závěrečných prací, práce v laboratořích apod.), přičemž je třeba respektovat aktuálně platná nařízení (ochrana dýchacích cest).
Připomínáme také, že volby do Akademického senátu JU proběhnou dle vyhlášení elektronickou formou ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 10.00 do 16.00 hodin a v pátek 6. listopadu 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.
V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat. Přejeme Vám pevné zdraví a také, abyste si v této nelehké době zachovali optimismus a vytrvalost.
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
rektor prorektor pro studium

 


Dear colleagues and students,
on the basis of the Resolution of the Government of the Czech Republic No. 1112 from October 30, 2020, on the adoption of crisis measures, the current restriction of operations of higher education institutions was extended until November 20, 2020. Personal presence of students and participants of lifelong learning courses at instruction remains prohibited. Participation in exams in the context of studies is permitted up to 10 persons in attendance. Participation in clinical and practical instruction and practical training of students of healthcare degree programmes and students performing pedagogical practical instruction and pedagogical practical training in schools and facilities for institutional care and preventive educational care is permitted.
Concurrently, providing accommodation at dormitories to students with another residence in the territory of the Czech Republic remains prohibited. However, current exceptions, including accommodating students who are in an employment relationship with the USB, also remain valid. Given the extension of the situation, the management of the USB has decided to take a similar step as in the course of the spring pandemic, i.e., lowering dormitory fees for the month of November by 50 % to students who cannot be accommodated at dormitories due to the crisis measures. The approach to the situation in the following months is going to derive from further potential ordinances of the Government. In addition to lowering dormitory fees, students still have the option of terminating their accommodation prematurely as per the current Dormitory Regulations, i.e., students are obliged to announce the termination of accommodation 30 days in advance.
Buildings of the USB remain open, but the operations of the Academic Library, Dormitories & Refectories remain restricted. Collective in-person instruction (apart from exceptions for healthcare fields) has already been substituted by other ways of instruction, applying the principles that you had been informed about earlier. Individual (voluntary) study and educational activities and activities related to performing employment activities of students at USB facilities (consultations, working on research projects and graduation theses, work at laboratories etc.) are permitted, while it is necessary to respect the current ordinances (respiratory tract protection).
We would also like to remind you that the elections to the Academic Senate of the USB will take place in an electronic format, as per the announcement, on Thursday, November 5, 2020, from 10:00 to 16:00 and on Friday, November 6, 2020, from 8:00 to 14:00.
In the case that the circumstances change, along with the binding regulations that the USB must follow, we will inform you again. We wish you good health and also that you keep your optimism and perseverance in these difficult times.
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
Rector Vice-Rector for Student Affairs