Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ostatní

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 16/2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 16/2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Decision of the D&R Director of the USB No. 16/2020 on the current situation in relation to the coronavirus outbreak in the Czech Republic

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a v souladu s aktuálními opatřeními rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

 1. - Každá osoba, která přijíždí ze země, která je nařízením příslušných orgánů označena za zemi s vysokým rizikem nákazy (červené označení) v rámci zemí EU a dále ze všech zemí mimo EU je povinna se prokázat negativním výsledkem testu RT PCR na přítomnost SARS – CoV – 2, který není starší než 72 hodin a tento byl vydán na území ČR. Bez tohoto dokumentu nebude žádná osoba ubytována na kolejích JU.
 2. - Každá osoba před nástupem ubytování je povinna pravdivě vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Bez tohoto dokumentu nebude žádná osoba ubytována na kolejích JU. Vzor prohlášení je k dispozici na všech recepcích kolejí JU.
 3. - Každá osoba, která je ubytovaná na kolejích JU je povinna v případě onemocnění, ale i v případě příznaků onemocnění neprodleně informovat zaměstnance recepce na kolejích JU.
 4. - Všechny osoby jsou povinné dodržovat zvýšené hygienické návyky ve všech prostorech KaM JU.
 5. - S platností od 21. 9. 2020 je zákaz vstupu na koleje JU všem osobám, které nejsou na kolejích JU ubytované nebo zaměstnané. Návštěvy mezi jednotlivými objekty jsou pro ubytované osoby povolené.
 6. - S platností od 21. 9. 2020 je zakázáno ubytovat na všech kolejích JU jakékoliv osoby, které nejsou studentem nebo zaměstnancem JU.
 7. - Tímto se ruší Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 8 ze dne 20. 8. 2020

 

V Českých Budějovicích, 18. 9. 2020

 

 

Due to the extraordinary measures adopted by the Ministry of Health of the Czech Republic in relation to the coronavirus outbreak in the Czech Republic and in relation to the current decisions of the Government of the Czech Republic and in accordance with the current ordinances of the Rector of the University of South Bohemia in České Budějovice, I am issuing the following decision:

 1. - Every person arriving from a country that is designated by a decree of relevant authorities as a country with a high risk of infection (red designation), within the EU and also all countries outside the EU, is required to produce a negative result of the RT PCR test for the presence of SARS-CoV-2, which is no older than 72 hours and was issued in the territory of the Czech Republic. No person may be accommodated at the dormitories of the USB without this document.
 2. - Before being accommodated, every person is required to truthfully complete and sign the sworn statement regarding the non-existence of symptoms of a viral infectious illness in the period of preceding two weeks. The model sworn statement is available at all receptions of dormitories of the USB.
 3. - Every person who is accommodated at the dormitories of the USB is required to inform the reception staff at the dormitories of the USB in case of illness and also in case of symptoms of illness without delay.
 4. - All persons are required to follow heightened hygienic habits on all premises of D&R of the USB.
 5. - Effective from September, 21, 2020 is prohibited entry to JU dormitories all persons who are not accommodated or employed on JU dormitories. Visits between individual buildings are permitted for guests.
 6. - With effect from September, 21, 2020 it is forbidden to accommodate any persons who are not a JU student or employee on all JU dormitories.
 7. - The Decision of the D&R Director of the USB No.8 from August, 8, 2020, is hereby rescinded.

 

In České Budějovice, September 18, 2020