Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ostatní

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 5 / 2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 5 / 2020 k aktuálnímu stavu v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR

Decision of the D&R Director of the USB No. 5/2020 on the current situation in relation to the coronavirus outbreak in the Czech Republic

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území České republiky, dále v souvislosti s aktuálními rozhodnutími vlády ČR a v souladu s aktuálním opatřením rektora JU vydávám toto rozhodnutí:

 1. - Zákaz ubytování jiných osob než studentů a zaměstnanců JU na kolejích JU.
 2. - Zákaz vstupu na koleje JU všem osobám kromě osob na nich ubytovaných nebo vykonávajících činnost pro JU.
 3. - Zákaz návštěv ubytovaných osob v jiných budovách kolejí JU než na které je daná osoba ubytována.
 4. - Posilovny na kolejích JU jsou uzavřeny do odvolání.
 5. - Student nebo zaměstnanec JU, který přijíždí ze zahraničí zpět do ČR, se může nastěhovat na koleje JU za předpokladu, že předloží maximálně 4 dny starý PCR test na přítomnost SARS-Cov 2, a to s negativním výsledkem.
 6. - Student nebo zaměstnanec JU, který přijíždí ze zahraničí zpět do ČR a nemá platný, maximálně 4 dny starý PCR test na přítomnost SARS-Cov 2 s negativním výsledkem, se nesmí nastěhovat na koleje JU a je povinen neprodleně nastoupit 14 denní karanténu v prostorech k tomu určených, dle pokynů koordinátora krizového štábu JU.
 7. - S platností od 25.5.2020 bude otevřena hlavní budova menzy JU, výdejna ZSF JU, bufet AK i JU café pro studenty, zaměstnance i cizí osoby. Výdejna na TF JU zůstává uzavřena. Aktuální otevírací doby našich provozů naleznete na kam.jcu.cz.
 8. - Studenti i zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšené hygienické návyky ve všech prostorech KaM JU.
 9. - Tento dokument nabývá platnosti dnem jeho vydání a zároveň se tímto ruší Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 4 / 2020.

 

Ing. Ivan Hájek

Ředitel KaM JU

 

V Českých Budějovicích, 19.5.2020

 

Due to the extraordinary measures adopted by the Ministry of Health of the Czech Republic in relation to the coronavirus outbreak in the Czech Republic and in relation to the current decisions of the government of the Czech Republic and in accordance with the current ordinances of the Rector of the USB, I am issuing the following decision:

 1. - The accommodation of persons other than students and employees of the USB at the dormitories of the USB is prohibited.
 2. - All persons other than those residing at dormitories and those carrying out work for the USB are prohibited from entry to the dormitories of the USB.
 3. - Visitors of persons accommodated at the dormitories of the USB are prohibited from visiting buildings of dormitories other than those where the persons in question are accommodated.
 4. - The gyms at the dormitories of the USB are closed until further notice.
 5. - A student or employee of the USB arriving back to the Czech Republic from abroad can move into the dormitory of the USB provided that he/she produces a PCR test for the presence of SARS-Cov2 with a negative result that is no older than 4 days at the most.
 6. - A student or an employee of the USB arriving back to the Czech Republic from abroad who does not have a valid PCR test for the presence of SARS-Cov2 with a negative result no older than 4 days at the most, must not move into the dormitories of the USB and is required to go into quarantine for 14 days in the premises designated for the purpose at once in accordance with the instructions of the coordinator of the emergency committee of the USB.
 7. - The main building of the refectory of the USB, the servery of the Faculty of Health and Social Sciences, the snack bar of the Academic Library and the USB café shall be open from May 25, 2020, for students, employees and outside persons. The servery at the Faculty of Theology of the USB remains closed. The current opening hours of our facilities are available on kam.jcu.cz.
 8. - Students and employees are required to follow heightened hygiene habits on all premises of the USB.
 9. - This document comes into force on the day of publishing and simultaneously the Decision of the D&R Director of the USB no. 4/2020 is hereby rescinded.

Ing. Ivan Hájek

D&R Director of the USB

In Ceské Budéjovice, 19.5.2020