Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 11/2021

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 11/2021

Decision of the Director of KaM JU No. 11/2021

1. Všechny ubytované osoby před nástupem a vstupem do ubytovacích prostor KaM JU předloží:


   ⦁    potvrzení o negativním výsledku RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle před 7 dny, nebo
   ⦁    potvrzení o negativním výsledku POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeném nejdéle před 72 hodinami, nebo
   ⦁    doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 osvědčující, že
        i)    od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní
        ii)    od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo


   ⦁    potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, přičemž u této osoby uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

2.    Bez jakéhokoliv z výše uvedených potvrzení nebude ubytování na kolejích JU poskytnuto.

3.    Potvrzení o negativním výsledku testů dle odstavce 1., bodu 1 a 2 tohoto rozhodnutí je každá ubytovaná osoba prokazovat pak dále každých 7 kalendářních dnů.

4.    Výše uvedené změny jsou účinné do odvolání, platnost tohoto rozhodnutí je od 31.8.2021.

5.    Tímto rozhodnutím se ruší platnost Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 10/2021 ze dne 9.7.2021.

 

V Českých Budějovicích, 30.8.2021

 

 

1.    Before entering and entering the accommodation premises of KaM JU, all accommodated persons shall submit:


    • confirmation of a negative RT-PCR test for SARS-CoV-2 performed no more than 7 days ago, or
    • confirmation of a negative result in a POC test for the presence of SARS-CoV-2 virus carried out no later than 72 hours ago, or
    • Evidence of vaccination against COVID-19 certifying that
      (i)    at least 14 days have elapsed since the second dose of vaccine was administered in the case of a two-dose schedule under the SPC at least 14 days
      (ii)   have elapsed since the application of the vaccine dose in the case of a single dose schedule under the SPC, or


   • confirmation of laboratory-confirmed COVID-19 disease, in which case the isolation period has expired according to the valid emergency measure of the Ministry of Health and from the first positive POC antigen test for SARS-CoV-2 virus or RT-PCR test for SARS-19 CoV-2 has not elapsed for more than 180 days.

2.  Without any of the above confirmations, accommodation will not be provided on the JU dormitories.  

3.         Confirmation of the negative result of tests according to paragraph 1, points 1 and 2 of this decision must be proved by each accommodated person every 7 calendar days.

4.         The above changes are effective until further notice, the validity of  this decision is from   31.8.2021.

5.         This decision annuls the validity of the Decision of the Director of KaM  JU   No. 10/2021 of 9.7.2021.
In České Budějovice, 30.8.2021