Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 4/2021 týkající se příjezdu osob ze zahraničí a podmínek ubytování na kolejích JU s platností od 5.2.2021

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 4/2021 týkající se příjezdu osob ze zahraničí a podmínek ubytování na kolejích JU s platností od 5.2.2021

Decision of the Director of KaM JU No. 3/2021 concerning the arrival of persons from abroad and conditions of accommodation in JU dormitories with effect from 5.2.2021

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 4/2021 týkající se příjezdu osob ze zahraničí a podmínek ubytování na kolejích JU s platností od 5.2.2021

 

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a v souladu s aktuálními opatřeními rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

 

 1. Na základě Ochranného opatření MZ ČR ze dne 3.2.2021 a v souladu se Sdělením Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (přičemž země, které nejsou v seznamu zemí uvedeny jsou považovány za země s velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění Covid- 19) v aktuálním znění nařizuji dodržovat následující opatření
 2. Všechny osoby přijíždějící ze zahraničí mají při nástupu na ubytování na koleje JU s platností od 5.2.2021 povinnost:
 3. Předložit negativní RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše 72 hod před započetím cesty
 4. Nastoupit neprodleně do karanténního pokoje dle Ochranného opatření MZ ČR vydaného 3.2.2021, včetně platných aktualizací
 5. Výše uvedené povinnosti dle bodu a) a b) se netýkají osob, které přijíždějí ze zemí s nízkým rizikem nákazy (zelené zóny), a to dle aktuálně platného sdělení MZ ČR
 6. Výše uvedená povinnost dle bodu b) se netýká osob, které přijíždějí ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžová zóna)
 7. Dále si tyto osoby zajistí realizaci týkající se následného RT-PCR testu, a to:
 8. Nejpozději do 5. dne po příjezdu ze zemí s vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid 19 (červená zóna)
 9. nejdříve 6. den po příjezdu ze zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění Covid 19 (tmavě červená zóna)
 10. Po předložení tohoto druhého a pouze v případě negativního testu, budou studenti přemístěni na svoji rezervovanou kolej.
 11. Všechny osoby jsou povinné dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření dle Ochranného opatření MZ ČR vydaného 3.2.2021, včetně platných aktualizací.
 12. Tímto rozhodnutím se ruší Rozhodnutí ředitele KaM JU číslo 3 ze dne 4.2.2021,

 

 

V Českých Budějovicích, 5.2.2021

 

 

Decision of the Director of KaM JU No. 4/2021 concerning the arrival of persons from abroad and conditions of accommodation in JU dormitories with effect from 5.2.2021.

 

Due to extraordinary measures taken by the Ministry of Health of the Czech Republic in connection with the occurrence of coronavirus in the Czech Republic, in connection with current resolutions of the Czech government and in accordance with current measures of the Rector of the University of South Bohemia in České Budějovice I am making this decision:

 

 1. On the basis of the Protection Measure of the Ministry of Health of the Czech Republic of 3.2.2021 and in accordance with the Communication of the Ministry of Health issuing a list of countries or parts thereof with low, medium and high risk of COVID-19 (with countries not in the list of countries are considered to be countries with a very high risk of contracting Covid-19) as amended, I order the following measures to be observed
 2. All persons arriving from abroad are obliged to enter the accommodation at the JU dormitory with effect from 5.2.2021:
 3. a) Submit a negative RT-PCR test for the presence of SARS-CoV-2, which was performed no more than 72 hours before the start of the journey
 4. b) Enter the quarantine room immediately according to the Protective Measure of the Ministry of Health of the Czech Republic issued on 3.2.2021, including valid updates
 5. c) The above obligations under points a) and b) do not apply to persons arriving from countries with a low risk of infection (green zones), according to the currently valid communication of the Ministry of Health of the Czech Republic
 6. d) The above obligation under point b) does not apply to persons coming from countries with a medium risk of infection (orange zone)
 7. In addition, these persons shall ensure the implementation of the subsequent RT-PCR test, namely:
 8. a) No later than the 5th day after arrival from countries at high risk of Covid 19 (red zone)
 9. b) at the earliest on the 6th day after arrival from countries with a very high risk of Covid 19 (dark red zone)
 10. Upon presentation of the latter and only in the case of a negative test, students will be transferred to their reserved dormitory.
 11. All persons are obliged to observe safety and hygiene measures in accordance with the Protective Measure of the Ministry of Health of the Czech Republic issued on 3 February 2021, including valid updates.
 12. This decision annuls the Decision of the Director of KaM JU No. 3 of 4.2.2021,

 

In České Budějovice, 5.2.2021