Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 2/2021 k poskytnutí mimořádné slevy na ubytování za měsíc únor 2021.

Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 2/2021 k poskytnutí mimořádné slevy na ubytování za měsíc únor 2021.

Decision of the Director of KaM USB No. 2/2021 to provide an extraordinary discount on accommodation for the month of February 2021.

Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR a v souladu s aktuálními opatřeními rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

 

 

 1. Jako kompenzaci za mimořádnou situaci související s výše uvedeným usnesením poskytnou KaM JU mimořádnou a jednorázovou slevu studentům, kteří v souladu s aktuálně platným usnesením vlády ČR nemohli být a nebyli fyzicky ubytováni na kolejích JU v měsíci únoru 2021.
 2. Výše kompenzace je stanovena na 50 % z hodnoty ubytování na měsíc únor 2021.
 3. Sleva bude uložena na konto každé ubytované osoby, týká se výhradně osob, které mají uzavřené smlouvy na dlouhodobé ubytování.
 4. Platnost této slevy je pouze na období únor 2021.
 5. Slevu dle bodu 2. obdrží i studenti, kteří využijí koleje v měsíci únoru 2021 krátkodobě za účelem splnění svých povinností dle aktuálního Usnesení vlády ČR, tj. například účast na individuálních konzultacích, zkouškách, zápočtech atd.
 6. Na následující období budou KaM JU reagovat v souladu s aktuálním vývojem situace.

 

 

V Českých Budějovicích, 4.2.2021

 

 

Decision of the Director of KaM USB No. 2/2021 to provide an extraordinary discount on accommodation for the month of February 2021.

 

Due to extraordinary measures taken by the Ministry of Health of the Czech Republic in connection with the occurrence of coronavirus in the Czech Republic, in connection with current resolutions of the Czech government and in accordance with current measures of the Rector of the University of South Bohemia in České Budějovice  I issue this decision:

 

 1. As compensation for an extraordinary situation related to the above resolution, KaM JU will provide an extraordinary and one-time discount to students who, in accordance with the currently valid resolution of the Czech government, could not be and were not physically accommodated in JU dormitories in February 2021.
 2. The amount of compensation is set at 50% of the value of accommodation for the month of February 2021.
 3. The discount will be deposited in the account of each accommodated person, it applies exclusively to persons who have concluded contracts for long-term accommodation.
 4. The validity of this discount is only for the period February 2021.
 5. Students who use the dormitories in February 2021 for a short time in order to fulfill their obligations under the current Resolution of the Government of the Czech Republic, ie, for example, participation in individual consultations, exams, credits, etc., will also receive a discount according to point 2.
 6. KaM JU will respond to the following period in accordance with the current development of the situation.

 

 

In České Budějovice, 4.2.2021