Pro co nejlepší práci používáme cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Jsem si toho vědom

Koleje a Menzy

Domů

Aktuality

Ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č.21/2020 k povinnosti předložit test na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem při nástupu na ubytování

Rozhodnutí ředitele KaM JU č.21/2020 k povinnosti předložit test na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem při nástupu na ubytování

Decision of the Director of KaM JU No. 21 2020 on the obligation to submit a test for the presence of SARS-CoV-2 with a negative result at the start of accommodation

 Z důvodu mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví ČR v souvislosti s výskytem koronaviru na území ČR, dále v souvislosti s aktuálními usneseními vlády ČR, MZ ČR a v souladu s aktuálními opatřeními rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydávám toto rozhodnutí:

 

  1. - Všichni studenti a zaměstnanci přijíždějící ze zahraničí mají při nástupu na ubytování na koleje JU povinnost předložit negativní RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, který byl proveden v členském státě Evropské unie a není starší než 72 hodin; Výsledek testu se předkládá bezprostředně při nástupu na ubytování a zároveň místně příslušné krajské hygienické stanici.
  2. - Všichni studenti a zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné Rozhodnutí rektora JU č. 437
  3. - Za členské státy Evropské unie se pro účely tohoto mimořádného opatření kromě členských států Evropské unie rozumí dále Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarská konfederace, Norské království, Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví, Andorrské knížectví, Monacké knížectví, Republika San Marino a Vatikánský městský stát.
  4. - Platnost tohoto dokumentu je ode dne jeho vydání.
  5. - Tímto se ruší Rozhodnutí ředitele KaM JU č. 16/2020, bod 1 a č. 8/2020 bod 1.

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, 8.12.2020

 

 ----------------------------

Due to extraordinary measures taken by the Ministry of Health of the Czech Republic in connection with the occurrence of coronavirus in the Czech Republic, in connection with current resolutions of the Czech government, the Czech Ministry of Health and in accordance with current measures of the Rector of the University of South Bohemia in České Budějovice

 

  1. - All students and staff arriving from abroad are required to submit a negative RT-PCR test for SARS-CoV-2, which has been performed in a Member State of the European Union and is not older than 72 hours, upon arrival at the JU dormitory; The result of the test is submitted immediately upon arrival at the accommodation and at the same time locally to the relevant regional hygiene station.
  2. - All students and employees are obliged to comply with the valid Decision of the Rector of USB No. 437
  3. - For the purposes of this emergency measure, the Member States of the European Union shall mean, in addition to the Member States of the European Union, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Swiss Confederation, the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Principality of Andorra, the Principality of Monaco, Vatican City State.
  4. - This document is valid from the date of its issue.
  5. - Decision of the Director of KaM JU No. 16/2020, item 1 and No. 8/2020 item 1 is hereby repealed.

 

 

In České Budějovice, 8.12.2020